Zuxruf surəsi

43:48

Onlara bir-birindən böyük olan mö´cüzələr göstərdik, onları əzabla yaxaladıq (cürbəcür müsibətlərə düçar etdik) ki, bəlkə, (haqq yola) qayıdalar!