Zuxruf surəsi

43:31

Onlar dedilər: "Məgər bu Qur´an iki şəhərdən (Məkkədən və ya Taifdən) olan böyük bir adama (ya Vəlid bin Müğirəyə, yaxud da Ürvə bin Məs´uda) nazil edilməli deyildimi?"