Zəriyət surəsi

51:35

Nəhayət, (Lut qövmünü məhv etmək üçün) orada (Sədumda) olan mö´minləri çıxartdıq.