Zəriyət surəsi

51:15

Həqiqətən, müttəqilər cənnətlərdə və çeşmələr başında olacaqlar;