Zəriyət surəsi

51:11

O kəslər ki, cəhalət girdabına düşüb (haqdan) qafil olmuşlar!