Vaqiə surəsi

56:92

Əgər (ölən kimsə Allahın ayələrini, mö´cüzələrini) yalan sayanlardan və yoldan azanlardandırsa,