Tovbə surəsi

9:51

De: "Allahın bizim üçün (lövhi-məhfuzda) yazdığından başqa bizə heç bir şey üz verməz. O bizim ixtiyar sahibimizdir. Buna görə də mö´minlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər!"