Tovbə surəsi

9:21

Rəbbi onları Özündən bir mərhəmət (bağışlanma), razılıq və içərisində onlar üçün tükənməz ne´mətlər olan cənnətlərlə müjdələr.