Tovbə surəsi

9:19

(Ey müşriklər!) Məgər siz hacılara su verməyi və Məscidülhəramı tə´mir etməyi Allaha və qiyamət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərdə eynimi tutursunuz? Onlar Allah yanında eyni olmazlar. Allah zalım tayfanı doğru yola yönəltməz!