Təkvir surəsi

81:3

Dağlar yerindən qopardılacağı (toz kimi havada uçacağı) zaman;