Təkvir surəsi

81:21

(Elə bir elçi ki, mələklər arasında) itaət ediləndir, həm də (Allah yanında vəhyə) e´tibarlı müvəkkildir.