Təkvir surəsi

81:13

Və Cənnət (mö´minlərə) yaxınlaşdırılacağı zaman;