Təkvir surəsi

81:1

Günəş (əmmamə kimi) sarınıb büküləcəyi (sönəcəyi) zaman;