Təğabun surəsi

64:2

Sizin yaradan Odur. Kiminiz kafirsiniz, kiminiz mö´min. Allah nə etdiklərinizi görəndir!