Şuəra surəsi

26:92

Və onlara belə deyərlər: "İbadət etdikləriniz (bütlər) haradadır?