Şuəra surəsi

26:57

Nəhayət, Biz onları (Fir´onu və tayfasını) bağlardan və bulaqlardan çıxartdıq.