Şuəra surəsi

26:52

(Sonra) Musaya belə vəhy etdik: "Qullarımla birlikdə (Misiri tərk edib) gecə yola çıx. Siz, şübhəsiz ki, (Fir´onun ordusu tərəfindən) tə´qib ediləcəksiniz!"