Şuəra surəsi

26:44

Onlar iplərini və əsalarını yerə atıb: "Fir´onun şan-şövkətinə (qüdrətinə) and olsun ki, biz üstün gələcəyik!" - dedilər.