Şuəra surəsi

26:193

Onu Cəbrail (Ruhuləmin) endirdi: