Şuəra surəsi

26:102

Kaş bir də (dünyaya) dönə biləydik; mö´minlərdən olardıq!"