Şəms surəsi

91:12

Onların ən rəzili (Allahın bir mö´cüzəsi olaraq qayanın içindən çıxartdığı dəvəni öldürməyə) qalxdığı zaman