Rum surəsi

30:14

Qiyamət qopacağı gün - məhz o gün (mö´minlərlə kafirlər bir-birindən) ayrılacaqlar.