Rad surəsi

13:20

O kəslər ki, Allaha (yalnız Ona ibadət edəcəkləri barədə) verdikləri və´di yerinə yetirir və əhdi pozmurlar.