Qasas surəsi

28:86

Sən Qur´anın sənin özünə nazil olacağına ümid etmirdin. Ancaq o, Rəbbindən bir mərhəmət olaraq sənə göndərildi. Buna görə də heç vaxt kafirlərə arxa olma! (Kafirlər Peyğəmbər əleyhissəlama cürbəcür və´dlər verməklə onu öz atalarının dininə də´vət edirdilər. O isə kafirlərin bu və´dini Allahın köməyi ilə həmişə rədd edirdi).