Qamər surəsi

54:54

Şübhəsiz ki, müttəqilər (axirətdə) cənnət bağlarında və çaylar kənarında,