Qamər surəsi

54:44

Yoxsa onlar: "Biz (Muhəmməd və mö´minlərdən) intiqam ala biləcək bir zümrəyik!" - deyirlər?