Nisa surəsi

4:61

Onlara: "Allahın nazil etdiyinə (Qur´ana) və Peyğəmbərə tərəf gəlin!" - deyildiyi zaman, münafiqlərin səndən büsbütün üz döndərdiklərini görərsən.