Nəml surəsi

27:38

(Süleyman) dedi: "Ey ə´yanlar! Onlar müt´i vəziyətdə (müsəlman olaraq) yanıma gəlməmiş hansınız onun (Bəlqisin) taxtını mənə gətirə bilər?"