Nəml surəsi

27:37

Durma, onların (Səba əhlinin) yanına qayıt! And olsun ki, (əgər müt´i olaraq yanıma gəlməsələr) gücləri çatmayacaq bir ordu ilə üstlərinə gedib onları öz yurdundan zəlil və xar vəziyyətdə çıxardarıq!"