Nəml surəsi

27:2

Mö´minlərə (doğru yol göstərən) rəhbər və (Cənnətlə) müjdədir.