Nəml surəsi

27:15

Biz Davuda və Süleymana elm (insanlar arasında mübahisəli məsələləri həll edib ədalətli hökm çıxartmaq, quşların dilini bilmək və i. a.) verdik. Onlar dedilər: "Bizi öz mö´min bəndələrinin çoxundan üstün tutan Allaha həmd olsun!"