Nəhl surəsi

16:64

Biz Kitabı (Qur´anı) sənə yalnız (müşriklərə) ixtilafda olduqları (tövhid, qiyamət, qəza-qədər və s. bu kimi) məsələləri izah etmək və mö´minlərə bir hidayət və mərhəmət olsun deyə nazil etdik!