Nəhl surəsi

16:107

Bu (əzab) ona görədir ki, onlar dünyanı (fani dünya malını) axirətdən (axirət ne´mətlərindən) üstün tutarlar. Allah kafirləri doğru yola salmaz!