Nəcm surəsi

53:53

(Lut qövmünün yurdu) Mö´təfikənin də altını üstünə O çevirdi (qaldırıb yerə vurdu).