Muzzəmmil surəsi

73:5

Həqiqətən, Biz sənə (məs´uliyyəti) ağır bir kəlam (Qur´an) vəhy edəcəyik.