Muzzəmmil surəsi

73:3

(Gecənin) yarısına qədər, yaxud bir qədər ondan az;