Mutaffifin surəsi

83:36

Kafirlər öz əməllərinin cəzasını aldılarmı?! (Əlbəttə, aldılar!)