Mutaffifin surəsi

83:34

Bu gün isə mö´minlər kafirlərə güləcəklər.