Mutaffifin surəsi

83:33

Halbuki onlara (mö´minlərə) nəzarətçi göndərilməmişdir.