Mutaffifin surəsi

83:32

Onlar (mö´minləri) gördükdə: "Doğrusu, bunlar (haqq yoldan) azanlardır!" - deyirdilər.