Mutaffifin surəsi

83:2

O kəslər ki, özlərini insanlardan (bir şey) aldıqları zaman onu tam ölçüb alar,