Mutaffifin surəsi

83:11

O kəslər ki, haqq-hesab gününü yalan sayarlar.