Muminun surəsi

23:1

Həqiqətən, mö´minlər nicat tapmışlar! (Cənnətə nail olmaqla mətləblərinə çatıb əbədi səadətə qovuşmuşlar!)