Məaric surəsi

70:9

Dağlar da didilmiş (rəngbərəng) yun kimi olacaqdır.