Məaric surəsi

70:42

Elə isə (ya Peyğəmbər!) qoy onlar və´d olunduqları günə qovuşanadək (batil əməllərinə) dalsınlar və oynayıb-əylənsinlər!