Məaric surəsi

70:26

O kəslər ki, haqq-hesab gününü təsdiq edərlər;