Məaric surəsi

70:17

Çağırır (o Cəhənnəm itaətdən) çıxanı, (imandan) üz döndərəni