Maidə surəsi

5:60

De: "Allah yanında cəza e´tibarilə bundan (dediklərinizdən) daha pisini sizə xəbər verimmi? Allahın lə´nətlədiyi, qəzəbləndiyi, özlərini meymunlara, donuzlara və şeytanlara (bütlərə) ibadət edənlərə döndərdiyi şəxslər mövqecə daha pis və doğru yoldan daha çox azanlardır!