Maidə surəsi

5:114

Məryəm oğlu İsa dedi: "Ya Allah , ey bizim Rəbbimiz! Bizə göydən bir süfrə nazil et ki, o bizim həm birincimiz, həm də axırıncımız (həm bizim, həm də bizdən sonra gələnlər) üçün bir bayram və Səndən (Sənin qüdrətindən) bir mö´cüzə olsun. Bizə ruzi ver ki, Sən ruzi verənlərin ən yaxşısısan!"