İsra surəsi

17:102

(Musa da) ona: "Sən bunları məhz göylərin və yerin Rəbbi tərədindən açıq-aşkar mö´cüzə olaraq endirildiyini, sözsüz ki, bilirsən. Mən isə, ey Fir´on, səni (küfrə düşdüyünə görə) artıq məhv olmuş zənn edirəm!" - deyə cavab vermişdi.